PKN
Hervormde Kerk
 
De gemeente Oudelande De gemeente Oudelande

 De kerkenraad.

De kerkenraad is het eindverantwoordelijk orgaan van de gemeente. In de kerkenraadsvergadering bespreken de ambtsdragers het kerkelijk beleid. De uitvoering van het beleid ligt bij de kerkelijk werker, ouderling, diaken en de ouderling-kerkrentmeest. De kerkenraad vergadert 4-6 maal per jaar. Deze vergaderingen worden in De Kerkwijzer vermeld. Een vast agenda punt is: "reacties uit de gemeente" U kunt uw vragen of opmerkingen voor de vergadering aan de scriba doorgeven.

Momenteel is de kerkenraad als volgt opgebouwd:

 

 

 

naam

ambt

adres

     Tel.

Joelle Kooman
 

Kerkelijk werker

Zwanenburgseweg 19
4305 NK Ouwerkerk

0111-407648

Rien van Hekken Ouderling / kerkrentmeester Wilhelminastraat 27
4436 AE Oudelande

 
0113-548520

Heleen van der Brugge

Oudeling

 

Dierikweg 1
4436 RW Ouelande

0113-502227

Tiny de Reiger

Diaken

Leen Evertsenstraat 3
4436 AS Ouelande 

0113-548492

Angelique van der Schraaf
Technisch voorzitter
Wilhelminastraat 37
4436 AE Oudelande
06-22047646
 

 

Ons college van kerkrentmeesters bestaat uit drie leden, die de volgende verantwoordelijkheden hebben

 

naam

verantwoordelijkheid

Adres                                    

 

Kees Steketee  kerkrentmeester Overzandesweg 5
4436 RE Oudelande
0113-544003

Chris Nijhof

kerkrentmeester /
contact gemeente borsele

Overzandesweg 5
4436 RE Oudelande

0113-544003

Jan Verheij

Kerkrentmeester/gebouwen

Lindestraat 20 
4436 AJ Oudelande

 

0113-548223

 Leuni Otte

 

 

Ledenadministratie

 

 Dierikweg 2
4436  RW Oudelande

06-30938453

 

 

Tiny de Reiger

Financiële administratie

Banknr. NL 50 RABO 031.52.00.170

t.n.v. Herv. Gem. Oudelande

 

 

emailadres: Rien van Hekken vhekken@telfort.nl.

 

De diakenen hebben als taak het dienen aan de tafel van de Heer en de zorg voor de zwakken van de samenleving. Diaconie is afgeleid van het griekse woord diakonos, dit betekend onder meer 'dienaar aan de tafel'. Vanaf het eerste begin heeft de kerk dit als een van haar belangrijkste taken gezien, het dienen van je naaste, van de mensen en van de wereld. Door dienstbaar te zijn aan mensen en aan de samenleving, dichtbij en ver weg, geven we concreet gestalte aan bijbelse boodschap. Iedereen die hulp nodig heeft, kan bij de diaconie aankloppen. Concrete taken van de diaconie zijn het collecteren, afdracht van de collectes, keuzes maken met betrekking tot giften. Aandacht geven aan zieken en eenzamen uit de gemeente en daar buiten. Elk jaar worden op de gemeentevergadering deze keuzes gecommuniceerd met de gemeente.

De ouderlingen staan - samen met de predikant - voor pastorale hulp.
De Ouderling-kerkrentmeester behandelt de materiele zaken van de kerk en alles wat daarmee samenhangt. Kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor de inkomsten en de uitgaven van de kerk. Hieronder vallen de collectes en de vast bijdragen van de kerk, afdrachten naar de verschillende provinciale en landelijke organisaties en onderhoud, beheer van de kerk ende pastorie. ook betaald zij salarissen en de overige kosten van een kerkdienst.
Elk jaar worden op de gemeentevergadering de resultatenrekening, de balans en de begroting gepresenteerd. Daarnaast is dit college verantwoordelijk voor de kerkelijke administratie. 
Zij administreert alle geboortes, huwlijken, overlijden, belijdenissen, dopen en verhuizingen. Ook is dit college verantwoordelijk voor het archief van de kerk. Het dynamische archief bevindt zich in de hervormde gemeente Oudelande en het historisch archief bevindt zich in gemeentelijke en provinciale archieven in Heinkenszand en Middelburg.

Een filmpje over onze kerk staat bij Filmpje Kerk Oudelande of ga naar:

www.zeelandnet.nl
FUN
VIDEO
typ: Oudelande
en kijk op: de kerk van Oudelande
een filmpje van 3.17 min.

dit is gemaakt door gasten van het voormalige kerkplein.

 

 

 

  

terug
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.