PKN
Hervormde Kerk
 
kerkwijzer nummer 7 kerkwijzer nummer 7

Erediensten Oudelande

 • Zondag 9 juni, Pinksteren, Aanvang 10.00 uur, Federatiedienst, ds. E. Rietveld, m.m.v. Het Gelegenheidskoor, Diaconie collecte pinksterzending voor bijbelverspreiding op chinese platteland. Koffie na de dienst
 • Zondag 16 juni Aanvang 10.00 uur, Mevr. M.Meulensteen, bevestigingsdienst nieuwe kerkenraadsleden. Koffie na de dienst
 • Zondag 23 juni, Aanvang 10.00 uur, Mevr. N. Roggeband, Tholen
 • Zondag 30 juni,Aanvang 10.00 uur, Dhr.A.Slabbekoorn. Extra collecte kerkrentmeesters


Jarigen in de maand juni:

 • Dhr. K.Visser, Lindestraat
 • Dhr. M. den Herder, Burg. van Lierestraat

Een fijne verjaardag gewenst namens ons allen!

 

Dankwoord

Geloof, hoop en liefde, maar de meeste van deze is de liefde

Mede namens mijn kinderen en kleinkinderen wil ik u hartelijk danken voor de hartverwarmende
belangstelling die wij hebben ontvangen tijdens het ziekbed en na het overlijden van mijn geliefde man, onze lieve vader en opa.
De grote belangstelling tijdens de afscheidsdienst in de kerk heeft ons getroost en heeft ons steun en kracht gegeven om verder te gaan.

  Hannie Korstanje

Collecten april

 • Diaconie  € 55,35
 • Kerkrentmeesters € 177,50
 • Extra collecte kerkrentmeesters € 16,80
 • Avondmaalscollecte Witte donderdag
 • zeeland voor Pakistan € 134,35
 • Paascollecte zending voor Pakistan €111,40
Gemeenteveragering 12 mei:

Zondag 12 mei was er na de dienst een gemeentevergadering. Het officiële verslag ligt achterin in de kerk en is bij de Kerkenraad op te vragen. Hieronder een samenvatting:

 • Federatie: Rien van Hekken heeft iedereen bijgepraat over de federatie. De aanwezigen kiezen ervoor om het aantal gezamenlijke diensten niet structureel uit te breiden. Incidenteel komt er soms een gezamenlijke dienst bij zoals de dienst samen met Deo in de koffietuin. Het samen de eredienst vieren heeft als voordeel dat je elkaar leert kennen, je ziet en ervaart hoe anderen vieren. En ook de gezamenlijke activiteiten werkend verbindend.  Rien van Hekken en Angelique van der Schraaf zijn vanuit Oudelande afgevaardigd naar de federatiekerkenraad.
 • De toekomst van de kerk in Oudelande staat als punt op de agenda. Een heikel punt. Er ontstaat een levendige discussie over kerk zijn. Gaat het om aantallen? Zolang je het financieel kunt dragen? Zolang we ons geroepen voelen om bij elkaar te komen? Er is vorig jaar al geopperd om andere manieren van vieren te organiseren. Dit punt zullen we actief op gaan pakken. De denktank om dit vorm te geven: Rien van Hekken, Nelly Melio, Angelique van der Schraaf.
 • Jan Verheij komt met een mooi afsluitend verhaal van de kastelein. De kastelein kreeg steeds minder mensen aan de bar. Toen heeft hij iets voor de jeugd georganiseerd. Het werd anders, rommeliger, meer lawaai. Maar de jeugd bleef komen. Het was een volle, levendige boel! De oude bar-gangers herkenden het niet meer, en bleven weg…..De toekomst van de kerk is een blijvende vraag die we met regelmaat elkaar zullen stellen, om stil te staan, terug te kijken, vooruit te kijken.
 • Het verplichte privacybeleid wordt goedgekeurd en op de website vermeld.
 • Oudelande 2030 en de kerk. Angelique van der Schraaf praat ons bij. Als kerk hebben we de kerstmaaltijd en viering georganiseerd voor de mensen in het dorp, Rond Pasen is het initiatief ondersteund van de versiering van de paasboom. En de koffieochtenden in de kerk om de week zijn een vast punt in de tijd en op het dorp geworden.
 • De financiën: De jaarrekeningen van Kerkrentmeesters en Diaconie zijn goedgekeurd. Met dank aan Tiny de Reijger!
 • Werkzaamheden kerkelijk werker. Het contract van de kerkelijk werker loopt tot juli 2020. De kerkenraad wil dit contract graag verlengen. Er wordt gekeken welke mogelijkheden hiervoor zijn.
 • Rondvraag. Hier komt de vraag vanuit de dorpsraad of de kerk als opvanglocatie kan dienen als er calamiteiten zijn bij de school en Kibeo. Dit is akkoord.  Soms worden er veel onbekende liederen gezongen in de eredienst. De keus van de liturgie is altijd aan de predikant. Maar de kerkenraad kan de vraag om een voor ons prettiger mix van onbekende en bekende liederen wel terugkoppelen naar de desbetreffende predikant.
 • Ambtsdragers: We zijn erg blij met de aanvulling van de kerkenraad met Heleen van der Brugge als ouderling. Daarnaast komen Kees Steketee en Chris Nijhof de kerkenraad ondersteunen in praktische zaken. En met dankbaarheid, dat zo iedere keer opnieuw mensen opstaan om op een eigen manier een bijdragen te geven aan het werk in Gods gemeente hebben we de vergadering afgesloten.

 

Berichten vanuit de kerkenraad.

Wat zijn we als gemeente blij en dankbaar dat Heleen van der Brugge opnieuw de taak van ouderling op zich wil nemen. Zondag 16 juni is de bevestigingsdienst. Een uitspraak van Dorothee Sölle: ‘wij zijn de handen van God’ is één van de uitgangspunten voor de invulling van deze eredienst. Altijd bent u van harte welkom, maar juist ook nu roep ik u op om deze ochtend mee te vieren. Niet alleen aan de opnieuw te bevestigen ouderling wordt een vraag gesteld, ook aan u als gemeente wordt een vraag gesteld, of u bereid bent deze ambtsdrager te aanvaarden, omringen met medeleven, te dragen in onze gebeden en met haar mee te werken in de dienst aan onze Heer….. Ik hoop dat we met vele, hierop van harte ‘ja’ kunnen zeggen!

Dinsdag 11 juni is er een extra kerkenraadsvergadering. Zelf zal ik er voor het eerst sinds december weer bij aanschuiven, maar ook Kees, Chris en Heleen zullen er bij aanschuiven. Deze vergadering willen we gebruiken om elkaar opnieuw, in deze context van de kerkenraad, te leren kennen. Iedereen neemt zijn eigen geschiedenis en verhalen mee, met daarbij het gemis en de leegte die Gerard Korstanje heeft achtergelaten, willen we tijd nemen voor elkaar, om met elkaar het geloofsgesprek aan te gaan. Daarnaast zullen we ook heel praktisch kijken wie welke taken op gaat pakken.

Pastoraat: Ik heb mijn werk weer opgepakt. Het is goed om er weer te kunnen en te mogen zijn. Het is óók goed dat het nu op het kerkelijk erf wat rustiger wordt door de zomer die er nu toch echt aankomt. Dat geeft mij ruimte en vrijheid voor bezoeken, voor bezinning en eens in alle rust te onderzoeken welk werk is blijven liggen. Mocht u bezoek ontvangen dan hoor ik het graag. ik heb liever dat u mij belt of mailt dan dat u op de tam-tam vertrouwd!

De afgelopen periode was ik ook druk met de openluchtdienst in de koffietuin, samen met de gemeente van Driewegen, Ellewoutsdijk en Ovezande. En wat zaten we heerlijk onder al die mooie tenten in de koffietuin! Het was een rustgevend geluid het zachte tikken van de regen op de tenten, de mooie waterkringen van de druppels in de vijver. Het was goed om zo met jong en oud uit verschillende dorpen te vieren rondom het thema: een Schitterende Schepping. Marco Wagenaar, dank voor je gastvrijheid in de koffietuin! En dank aan iedereen die op de een of andere manier een bijdragen heeft gegeven in deze dienst.

Hartelijke groet

Mathilde Meulensteen

 

Tussen Hemelvaart en Pinksteren:

Wat een mystieke tijd is dat: de 10 dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren.  Er gebeurt van alles in die tijd dat ik met mijn verstand nauwelijks kan bevatten. Ik probeer steeds te doorgronden wat dat nu precies betekent. Wat betekent Pinksteren voor mij?

Jezus was opgestaan uit de dood en vertoonde zich regelmatig bij Zijn vrienden en discipelen, die hem eerst niet eens herkende! Hij at met zijn vrienden en vriendinnen en sprak daar vanuit een enorme liefde en wijsheid met hun. Vanuit een onvoorwaardelijke betrokkenheid,  vanuit diep vertrouwen. Maar Hij vertelde ook dat Hij definitief zou vertrekken zoals ze hem nú kennen - er zouden geen onverwachte ontmoetingen meer zijn. Hij beloofde echter wel dat Hij een ‘trooster’ zal sturen.  Wie of wat dat is, is uiterst vaag. Is dat een persoon? Hoe herkennen we die dan?

En dan is de Hemelvaart: volgens de Bijbel ‘voer Hij ten hemel’ totdat Hij niet meer te zien was voor zijn vrienden. Daarmee verdween hun kern, hun bron. En hij liet een enorme leegte achter. De tastbare Christus was verdwenen. Er heerste eenzaamheid, radeloosheid, ze wisten niet hoe ze nu verder moeten leven….

Na de hemelvaart duurde het tien dagen tot ‘de ziel’ terug kwam: de Heilige Geest. Dat deel van God dat terug kwam bij Zijn vrienden en vriendinnen. De Godsvonk die in ieder is, in jou en in mij. Ik ervaar en voel dat als: de eenzaamheid verdwijnt als je je in de diepste duisternis  en afgeslotenheid voelt.  Dan is er dat Licht dat de weg wijst, dat aangeeft ”Ik ben bij je, altijd. Op Mij kan je vertrouwen, bij Mij kan je rusten”. Die belofte van Pinksteren: God wil nog steeds nog bij mensen en in mensen wonen. Dat doet Hij door Zijn Geest te geven aan iedereen die dat wil. Je hoeft er alleen maar voor open te staan  en te ontvangen…..

Ik ervaar dat Hij in mij leeft, in mijn hart. Als ik daar contact mee maak voel ik  Hem, Zijn Licht en dan verdwijnt de eenzaamheid, de duisternis. Voor mij voelt Zijn Geest als een ongelofelijke, maar ook onbegrijpelijke zielsbron in mijn leven. Daardoor bruist, borrelt en boeit het in mijn leven. Door Zijn Geest heb een krachtige liefdevolle bron waaruit ik eindeloos kan putten. Waardoor ik vol liefde kan zijn voor mijzelf en de mensen en wereld om mij heen. Dit is een ‘ervaren’ dat veel verder gaat dan ‘geloven.’  Het is een vorm van ‘zijn’.

En wat mooi dat dit niet voor mij alleen is… het is er voor ons allemaal. Wat denk jij?

Angelique van der Schraaf / John Sas


Eenzaamheid:

Op 13 mei was er een bijeenkomst rond het thema eenzaamheid, georganiseerd door de gemeente Borsele. Alle kerkelijk betrokken mensen uit de gemeenten waren uitgenodigd om met elkaar te praten, te luisteren en nieuwe initiatieven op te zetten rond het thema eenzaamheid. Alle geloofsovertuigingen waren vertegenwoordigd: Hervormd, Gereformeerd, Katholiek, Oud Gereformeerd, Gereformeerd Vrijgemaakt.  Het werd een heel inspireerde avond waar met respect voor ieders overtuiging gepraat en geluisterd werd. Naar de verhalen hoe iemand met dit moeilijke onderwerp worstelt en toch vorm probeert te geven om de eenzaamheid te herkennen, erkennen en te verzachten in eigen gemeente en omgeving. Om met een eenzaam iemand weer in contact te komen en te zeggen “Ik zie je, ik loop een eindje met je mee als je dat wil ”.

Ook Oudelande zullen we met de fors uitgebreide kerkenraad de dialoog aangaan rond dit thema en daar samen met u een uitgebreidere aanpak binnen de gemeente proberen  vorm te geven.

Eenzaamheid is een negatief gevoel, dat zich kenmerkt door een gebrek aan sociale relaties. mensen hebben behoefte aan zich verbondene voelen met betekenisvolle anderen, die ze kunnen vertrouwen, die hun een doel in het leven geven en met wie ze samen kunnen werken of samen kunnen zijn.

Eenzaamheid: enkele vragen….

Ik vraag me af:
is eenzaamheid hetzelfde als
ongelukkigheid?

Ben je ongelukkig
als je eenzaam bent?
Ik weet het niet.

Ik weet dat eenzaamheid
als opgesloten voelt.
Als afgescheiden zijn.

Maar is eenzaamheid
hetzelfde als ongelukkig zijn?
Ik weet het niet.

Durf te uit te spreken
hoe het met je is
eenzaam, ongelukkig…

Maak weer contact
Ik wil naar je luisteren
Met je meelopen
Dat weet ik zeker.

Spreek je uit en pak mijn hand.

AS

 

terug
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.