PKN
Hervormde Kerk
 
ANBI college van kerkrentmeesters

ANBI college van kerkrentmeesters
A. Algemene gegevens Hervormde Gemeente te Oudelande behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
Naam ANBI:  
Hervormde Gemeente Oudelande
   
RSIN/Fiscaal nummer: 824114103
Website adres: http://www.pknoudelande.nl
E-mail: vhekken@telfort.nl
Adres: Burgemeester van Lierestraat 5
Postcode: 4436 AL
Plaats: OUDELANDE
Postadres: Burgemeester van Lierestraat 5
Postcode: 4436 AL
Plaats: OUDELANDE
 
De Hervormde Gemeente Oudelande is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.
 
Het profiel dat het beste past bij de Hervormde Gemeente Oudelande is het volgende: De Hervormde Gemeente Oudelande staat open voor alle Christusbelijdende gelovigen, waarbij men zich richt op de zogenaamde ‘midden modaliteit’. De praktijk wijst uit dat onze gemeente God op de goede manier wil dienen (= orthodox) en geïnspireerd door het evangelie mensen wil uitdagen en helpen om te groeien als schepsel van God.
 
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op Hervormde Gemeente Oudelande.

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 3 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Daarnaast maken deel uit van de kerkenraad een technisch voorzitter die geen ambtsdrager is (en geen stemrecht heeft) en een kerkelijk werker bevestigd als ouderling met bijzondere opdracht.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
 
Op de website www.pknoudelande.nl vindt u het beleidsplan 2012-2016 van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de kerkelijk werker in onze gemeente is geregeld in de ‘'Arbeidsvoorwaarden-regeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Zie voor een overzicht van activiteiten de website van de gemeente (www.pknoudelande.nl). In het regionale kerkblad 'Kerkwijzer' vindt u praktische informatie over het wel en wee en dat wat gebeurt en speelt in onze gemeente. 'Kerkwijzer' is een regionaal kerkblad waarin 13 gemeenten binnen de zak van Zuid Beveland hun informatie schrijven. Het verschijnt iedere 4 weken.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de kerkelijk werker en gastvoorgangers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen in 2015-2016 wel afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar ivm het emeritaat van de predikant en het in dienst komen van een kerkelijk werker.
 
Baten en Lasten kerkelijke gemeente
  begroting rekening rekening
  2018 2018 2017

BATEN
 
Opbrengsten onroerende zaken €  5.650 €  5.620 €  5.465
Opbrengsten uit rente en dividenten €     200 €       13 €       13
Opbrengsten levend geld € 13.580 € 18.345 € 22.795
Bijdragen gemeenteleden € 13.100 € 22.795 € 15.751
Opbrengste Subsidies en  bijdragen €   8.600 € 28.595 € 41.444   
Totaal baten € 28.030 €52.573  €69.717

LASTEN
 
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen €   6.125 €   4.323 € 13.072
Bestedingen Pastoraat  resp. diaconaal pastoraat € 23.000 € 22.374 € 21.106
Lasten Kerkdiensten, en kerkelijke activiteiten €      200 €        80 €        75
Verplichtingen /bijdragen aan andere organen  €   1.625 €    1.463 €    1.213
Salarissen  en vergoedingen (koster, organist e.d.) €   1.700 €    1.548 €    1.562
Kosten beheer, administratie en archief €      630 €       567 €       481
 Rentelasten/bankkosten  €      120  €       120  €      273
Totaal lasten  € 33.400  € 30.475  € 37.782
 
Resultaat (baten - lasten)    € -5.370  € 22.098 € 31.935

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
 

B. Algemene gegevens diaconie Hervormde Gemeente Oudelande behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
Naam ANBI:  Diaconie Hervormde Gemeente Oudelande
   
RSIN/Fiscaal nummer: 802515629
Website adres: www.pknoudelande.nl
E-mail: ?
Adres: Burgemeester van Lierestraat 5
Postcode: 4436 AL
Plaats: Oudelande
Postadres: Burgemeester van Lierestraat 5
Postcode: 4436 AL
Plaats: Oudelande
 
De Hervormde Gemeente Oudelande is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.
Het profiel dat het beste past bij de Hervormde Gemeente Oudelande is het volgende: De Hervormde Gemeente Oudelande staat open voor alle Christusbelijdende gelovigen, waarbij men zich richt op de zogenaamde ‘midden modaliteit’. De praktijk wijst uit dat onze gemeente God op de goede manier wil dienen (= ortho-dox) en geïnspireerd door het evangelie mensen wil uitdagen en helpen om te groeien als schepsel van God.
 
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).
 
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op diaconie van de Hervormde Gemeente Oudelande.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 3 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
 
Het College van diakenen telt 1 lid en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit 2 leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8).
 
C. Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:
beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
 
Op de website www.pknoudelande.nl  vindt u het generieke beleidsplan 2012-2016 van de diaconie van onze gemeente.Sinds 2018 participeert  Oudelande in de fedratie van kerken op Zuid-beveland, Rond het Zwake.

E. Beloningsbeleid

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
 
G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de
rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
 
Baten en Lasten diaconie
  begroting rekening rekening
  2018 2018 2017

BATEN
 
Opbrengsten onroerende zaken  € 4.620  € 4.705  €   5.901
Opbrenst uit rente en divident €     427 €      95 €      133
Opbregsten levend geld  € 1.000  € 1.047  €    864
door te zenden collecten en giften €        - €     308 €     204
Totaal baten  € 6.047  € 6.155  €  7.102

LASTEN
 
 Kostenoverige eigendommen en inventarissen  €    650  €    678  €    655
Verplichtigen /bijdragen aan andere organen  €     400  €     447  €     460
Lasten kerkdiensten,  en kerkelijke activiteiten  €    500  €     481  €     539
Kosten beheer, adminsitratie en archief  €      25  €         0  €       25
rentelasten/bankkosten €    130 €      113 €      112
Diaconaal werk plaatselijk  € 1.320  €  1.181  €  1.103
Diaconaal werk landelijk/regionaal €  1.500 €      500 €    1.655
Diaconaal werk wereldwijd €  1.000 €   2.100 €          -
Afdracht door te zenden collecten en giften  €        -  €     284  €   1.077
Totaal lasten  €  5.525  € 5.784  € 5.626
 
Resultaat (baten - lasten)  €  522  €   377  € 1.476 

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

 
terug
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.